Vitajte na našej stránke

Od 1.1.2019 sa náš DeD Maurícius premenoval na Centrum pre deti a rodiny Kremnica

Dňa 1. septembra 2005 sa začali písať malé dejiny nášho Detského domova Maurícius v Kremnici. Do budovy bývalej nemocnice sa v tento deň začali z priestorov internátov Špeciálnej základnej školy internátnej a Základnej školy internátnej pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici sťahovať deti s nariadenou ústavnou výchovou. Detský domov Maurícius bol zriadený Úradom práce sociálnych vecí rodiny v Banskej Bystrici k 2.5.2005 a oficiálne začal pracovať od 1.9.2005.
Detský domov Maurícius je domovom rodinného typu, takže sa snažíme vytvoriť deťom príjemnú rodinnú atmosféru, naučíme ich zvládať bežný rodinný život a radosti i starosti s ním spojené ...
Vychovávatelia a deti sa rozdelili do tzv. rodinných buniek - oficiálne samostatných skupín a špeci
alizovaných samostatných skupín.
Rodinnú bunku tvorí 8 detí a 5 dospelých ľudí: koordinátor skupiny, ktorý riadi jej chod, je zároveň jej hovorcom a je zodpovedný za všetkých členov „rodiny“, pedagogickí pracovníci, ktorí sú kvalifikovanými vychovávateľmi a ďalší zamestnanec, ktorý sa stará o jedálny lístok a hospodárenie s financiami.
Každý pedagogický pracovník má na starosti dve deti. Zabezpečuje ich lekársku starostlivosť, spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi pri udržiavaní kontaktu s pôvodnou biologickou rodinou. Dohliada na školskú dochádzku, kontakt so školou a učiteľmi. Zabezpečuje ich materiálne, ale aj emocionálne potreby. Vedie deťom knihu života,
v ktorej zaznamenáva všetky podstatné udalosti zo života dieťaťa.Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.
EXO hosting