Program Centra pre deti a rodiny

(ďalej len „Centrum“ )

Centrum pre deti a rodiny Kremnica,Ul. Jula Horvátha 924/78967 01 Kremnica

mauricius@stonline.sk

Kontaktná adresa a adresa jednotlivých budov centra Kontaktná adresa:

Centrum pre deti a rodiny

J. Horvátha 924/78

967 01 Kremnica

Telefónne čísla: Riaditeľ: 0918 907 778 Vedúca úseku starostlivosti o dieťa: 0918 907 779 Sociálny úsek: 0918 907 780 Ekonomický úsek: 0915 991 906

Emailová adresa: mauricius@stonline.sk Webové stránky: www.dedmauricius.eu

 • Rodinný dom na adrese J. Horvátha 924/78 96701 Kremnica
 • Rodinný dom na adrese S. Chalupku 294/37 96701 Kremnica
 • Rodinný dom na adrese S. Chalupku 282/13 96701 Kremnica
 • Rodinný dom na adrese Ul. Zechenterova 344/37 96701 Kremnica
 • Rodinný dom na adrese Ul. Zechenterova 369/50 96701 Kremnica
 • Rodinný dom na adrese Banská cesta 817/12 96701 Kremnica
 • Domáce prostredie profesionálnych náhradných rodín v Kremnici a Kľaku.

Účel, druh a formy vykonávaných opatrení Centra:

Účelom Centra je vykonávať nasledovné opatrenia:

A) Pobytové opatrenia súdu (§ 45 ods. 1 písm. a)B) Opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody (§ 47 ods. 1)

Vykonávanie opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody bude prebiehať v priestoroch samostatne usporiadanej skupiny, pričom kaţdé dieťa, ktorému bude poskytovaná starostlivosť touto formou bude mať k dispozícii vlastné lôţko, základné vybavenie (uzamykateľná skrinka, písací stôl, stolička, a pod.) a tieţ spoločné priestory samostatne usporiadanej skupiny. V prípade naplnenej kapacity samostatne usporiadanej skupiny si Centrum vyhradzuje právo neposkytnúť túto sluţbu.

C) Ambulantné (§ 45 ods. 4 písm. b) a terénne opatrenia (§ 45 ods. 4 písm. c)

-Rodičovský konflikt (§45 ods. 1 písm. c)

oopatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/ rozchodových situáciách -§ 11 ods. 2

oodborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 3

oodborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4

oporadensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách -§ 11 ods. 3 písm. d)

- Sanácia rodiny, zanedbávanie (§45 ods. 1 písmeno c) bod 1. a bod 2.

oodborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2

oodborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4

oodborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 5.

oporadensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách -§ 11 ods. 3 písm. d)

-Výchovné problémy – problémové správanie a poruchy správania (§ 45 ods. 1 písm. b)

oodborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 3

oodborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4

oodborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny -§ 11 ods. 3 písm. b) bod 5.

 1. ouloţenie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe -§ 12 ods. 1 písm. b)
 2. ouloţenie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu -§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine

Cieľová skupina Centra

Cieľovou skupinou Centra je: -dieťa na základe súdneho rozhodnutia, t.j. pobytové opatrenia súdu (§ 45 ods. 1 písm. a)

-dieťa na dobrovoľnom pobyte na základe dohody, t.j. opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody (§ 47 ods. 1)

 1. ovek dieťaťa-6-16 rokov s plnením si povinnej školskej dochádzky
 2. o intaktné deti, prípadne deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom, mentálnou retardáciou , sluchovým postihnutím, poruchami učenia
 3. o rodina, ktorá prioritne spadá pod Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Ţiari

nad Hronom

odôvody umiestnenia: záškoláctvo, zanedbaná starostlivosť, nedôslednosť vo výchove (nedostatočne rozvinuté rodičovské zručnosti), manţelské/partnerské konflikty v rodine dieťaťa

-mladý dospelý po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti na základe dohody. -§59 ods. 1 písm. a) aţ d) – ambulantnou a terénnou formou

Dobrovoľné pobyty Centrum poskytuje pre klientov banskobystrického kraja. Ambulantnú a terénnu formu poskytuje Centrum pre klientov z oblasti Ţiar nad Hronom.

Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v Centre

Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrevCentre pre ambulantnú a terénnu prácu:

 • závaţné duševné, telesné alebo kombinované postihnutie, autizmus, DMO a iné,
 • deti s ťaţkým zdravotným znevýhodnením vyţadujúcim ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť,
 • poruchy správania,
 • syndróm CAN,
 • dieťa alebo plnoletá fyzická osoba so závislosťou,
 • nepreukázanie bezinfekčnosti prostredia,
 • nezabezpečené priestory a materiálne vybavenie pre výkon ambulantnej a terénnej formy,
 • v prípade plnej obsadenosti kapacity skupín nie je moţné prijať dieťa na dobrovoľný pobyt,
 • pokiaľ Centrum nemá naplnené úväzky odborného tímu pre zabezpečenie terénnej a ambulantnej práce,
 • pokiaľ je vyčerpaný hodinový prac. fond pracovníkov odborného tímu
 • dieťa je moţné odovzdať a prebrať iba na pôde Centra.

Celkový počet miest v Centre a v jednotlivých budovách Centra

Celkový počet miest v Centre je 60 detí, z toho 4 miesta sú vytvorené v 2 profesionálnych rodinách.

 • Rodinný dom na adrese S. Chalupku 294/37 96701 Kremnica poskytuje priestor pre dve špecializované samostatné skupiny. Každá špecializovaná samostatná skupina má kapacitu 8 miest.
 • Rodinný dom na adrese S.Chalupku 282/13 96701 Kremnica poskytuje priestor pre jednu samostatne usporiadanú skupinu s kapacitou 10 miest.
 • Rodinný dom na adrese Ul. Zechenterova 344/37 96701 Kremnica poskytuje priestor pre jednu samostatne usporiadanú skupinu s kapacitou 10 miest.
 • Rodinný dom na adrese Ul. Zechenterova 369/50 96701 Kremnica poskytuje priestor pre jednu samostatne usporiadanú skupinu s kapacitou 10 miest.
 • Rodinný dom na adrese Banská cesta 817/12 96701 Kremnica poskytuje priestor pre jednu samostatne usporiadanú skupinu s kapacitou 10 miest.
 • Domácke prostredie profesionálnych náhradných rodín s kapacitou 4 miesta, t.j. 2 miesta v dvoch profesionálnych rodinách.

Opis priestorov Centra

Priestory Centra poskytujú dostatok priestoru pre pokojné bývanie, zachovanie svojho súkromia, rozhovor s blízkou osobou, úschovu svojich vecí, nerušený nočný spánok a osobnú hygienu primeraného štandardu.

 • Rodinný dom na adrese J. Horvátha 924/78 96701 Kremnica v roku 2018 prešiel rekonštrukciou a slúţi ako administratívna budova Centra. Dom má dve nadzemné podlaţia a suterén. Dom je situovaný na svahovitom oplotenom pozemku.
 • Rodinný dom na adrese S. Chalupku 294/37 96701 Kremnica v širšom centre mesta. Dom má dve nadzemné podlaţia a suterén. Kaţdé podlaţie predstavuje jednu samostatnú bytovú jednotku pre špecializovanú samostatnú skupinu.

Popis zariadenia

Prvé podlaţie rodinného domu obýva špecializovaná samostatná skupina, ktorá má k dispozícii: kuchyňu, obývačku, kúpeľňu, toaletu pre zamestnancov, toaletu pre deti, kúpeľňu a 3 izby, ktoré sú obývané deťmi (2 izby max. po 3 miesta, 1 izba max. 2 miesta). Druhé podlaţie rodinného domu obýva špecializovaná samostatná skupina, ktorá má k dispozícii jedáleň, kuchyňu, toaletu pre zamestnancov, kúpeľňu, toaletu pre deti, obývačku, a 3 miestnosti, ktoré obývajú deti (2 izby max. po 3 miesta, 1 izba max. 2 miesta).

Suterén rodinného domu tvorí návštevná miestnosť, kotolňa, toaleta, sušiareň sklad a vonkajší sklad .

Rodinný dom na adrese S. Chalupku 282/13 96701 Kremnica v lokalite rodinnej

výstavby mesta ešte neprešiel rekonštrukciou. Dom má dve podlaţia a suterén, je situovaný na pozemku s rozlohou 280 m²-zastavané plochy a nádvoria, naň nadväzuje pozemok s rozlohou 331 m²-ostatná plocha. Pozemky sú z väčšej časti svahovité, pokryté trávnatým porastom a sú oplotené.

Popis zariadenia

Prvé podlaţie rodinného domu tvorí vstupná chodba, obývačka, 1 miestnosť obývaná deťmi (max. 4 miesta), skladová miestnosť, kuchyňa, komora a kúpeľňa spojená s toaletou.

Druhé podlaţie rodinného domu tvoria kúpeľňa spojená s toaletou a tri miestnosti obývané deťmi (1 izba max. 4 miesta, 2 izby max. po 3 miesta). Suterén rodinného domu tvorí garáţ, dve skladové miestnosti a toaleta.

Rodinný dom na adrese Ul. Zechenterova 344/37 96701 Kremnica v širšom centre mesta, ktorý v roku 2006 prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Dom má dve podlaţia a suterén je situovaný na pozemku s rozlohou 297 m²-zastavané plochy a nádvoria, naň nadväzuje pozemok s rozlohou 557 m²-ostatná plocha. Pozemky sú z väčšej časti svahovité, pokryté trávnatým porastom a sú oplotené.

Popis zariadenia

Prvé podlaţie rodinného domu tvorí chodba, predsieň, spoločenská miestnosť, kuchyňa, jedáleň, komora a kúpeľňa spojená s toaletou.Druhé podlaţie rodinného domu tvorí chodba, 3 miestnosti obývané deťmi (1 izba max. 5miesta, 2 izba max. po 3 miesta), skladová miestnosť s toaletou vyuţívanou vychovávateľmi, vstup na povalu.Suterén rodinného domu tvorí kuchyňa, jedna miestnosť (max. 2 miesta), kúpeľňa spojenás toaletou a komora. Priestor je pripravovaný pre prácu s rodinou alebo mladými dospelými.

Rodinný dom na adrese Ul. Zechenterova 369/50 96701 Kremnica v širšom centre mesta v roku 2016 prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Dom má dve podlaţia a suterén. Je situovaný na pozemku s rozlohou 228 m²-zastavanej plochy a nádvoria, naň nadväzuje pozemok s rozlohou 1810 m²-ostatná plocha -záhrada. Pozemky sú z väčšej časti svahovité, pokryté trávnatým porastom a sú oplotené.

Popis zariadenia

Prvé podlaţie rodinného domu tvorí kuchyňa, komora, 2 miestnosti obývané deťmi (1 izbamax. 4 miesta a 1 izba max. 3 miesta), spoločenská miestnosť a kúpeľňa spojená s toaletou.Druhé podlaţie rodinného domu tvorí chodba, kúpeľňa s toaletou a tri miestnosti obývanédeťmi (kaţdá max. 3 miesta).Suterén rodinného domu tvoria 3 pivničné miestnosti a kotolňa.

Rodinný dom na adrese Banská cesta 817/12 96701 Kremnica, situovaný v širšom centre mesta, zatiaľ neprešiel rekonštrukciou. Dom má dve nadzemné podlaţia a podkrovie. Celková úţitková plocha je 244,40 m², zastavaná plocha objektom má rozlohu 112 m². Pozemok je mierne svahovitý, pokrytý trávnatým porastom a je oplotený.

Popis zariadenia

Prvé podlaţie rodinného domu tvorí hala, kotolňa, garáţ, WC s kúpeľňou a jednamiestnosť (max. 2 miesta). Priestor je pripravovaný pre prácu s rodinou alebo mladýmidospelými.Druhé podlaţie rodinného domu tvorí chodba, kuchyňa, zásobáreň, kúpeľňa, toaleta, obývacia miestnosť a dve miestnosti pre deti (1 izba max. 4 miesta a 1 izba max. 1 miesto).Podkrovie rodinného domu tvorí chodba, kúpeľňa, dve miestnosti vhodné pre obývaniedeťmi (kaţdá max. 3 miesta) a povala.

Počet zamestnancov Centra, štruktúra pracovných miest

Celkový počet zamestnancov Centra je 56.

Pracovná pozícia Počet miest v Centre Minimálne dosiahnuté vzdelanie
Riaditeľ 1 VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom obore
Profesionálny rodič 2 Úplné stredné vzdelanie
Odborný tím:
Sociálny pracovník 2 VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom obore
Psychológ 2 VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom obore
Špeciálny pedagóg 1 VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom obore
Vedúci úseku starostlivosti o dieťa 1 VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom obore
Zamestnanci vykonávajúci terénne a ambulantné služby
Sociálny pracovník 2 + 1* VŠ vzdelanie I./II. stupňa v príslušnom obore
Psychológ 1 VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom obore
Zamestnanci priameho kontaktu: 38
Vychovávateľ 24 Úplné stredné vzdelanie v pedagogickom obore
Pomocný vychovávateľ 8 Úplné stredné vzdelanie
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou 6 Úplné stredné vzdelanie

*1 sociálny pracovník prijatý na projekt NP DEI 2 v roku 2018

Aktuálny stav zamestnancov priameho kontaktu na jednotlivých samostatne usporiadaných skupinách:

1. samostatne usporiadaná skupina:

vychovávateľ /koordinátor/-stredoškolské vzdelanie vychovávateľ -vysokoškolské vzdelanie II.stupňa vychovávateľ -vysokoškolské vzdelanie I.stupňa vychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

2. samostatne usporiadaná skupina

vychovávateľ /koordinátor/-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vychovávateľ -stredoškolské vzdelanie vychovávateľ -stredoškolské vzdelanie vychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou – stredoškolské vzdelanie bez maturity

3. samostatne usporiadaná skupina

vychovávateľ /koordinátor/-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vychovávateľ -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. stupňa vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou stredoškolské vzdelanie

4. samostatne usporiadaná skupina

vychovávateľ /koordinátor/-vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vychovávateľ -stredoškolské vzdelanie vychovávateľ -stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou – stredoškolské vzdelanie bez maturity

5. špecializovaná samostatná skupina

vychovávateľ /koordinátor/-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vychovávateľ -stredoškolské vzdelanie vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie

6. špecializovaná samostatná skupina

vychovávateľ (koordinátor) – stredoškolské vzdelanie vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ – stredoškolské vzdelanie pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou – vysokoškolské I. stupňa

Spôsob oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom Centra

Deti, rodičia a iné fyzické osoby sú o programe Centra informovaní písomnou a ústnou formou po príchode do Centra spôsobom adekvátnym ich veku a schopnostiam. Svoje oboznámenie sa s týmto programom potvrdzujú podpisom informovaného súhlasu (resp. ústny súhlas, pokiaľ osoby nie sú schopné podpisu). Oboznámenie klientov s programom zabezpečuje sociálny pracovník v súčinnosti s pracovníkom priameho kontaktu do jedného týţdňa od umiestnenia dieťaťa v Centre. Program je v písomnej forme k dispozícií v kancelárií sociálnych pracovníkov Centra. Pri vykonávaní opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody je dieťa informované o programe Centra v deň príchodu.

Odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce Centra

Špeciálno-pedagogické odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre:

-testové metódy, -exploračné metódy (rozhovor, riadený rozhovor, dotazník), -pozorovacie metódy, -rozbor výsledkov činností (hodnotenie písomných prác, výtvarných prác,..),

-kauzistické metódy (štúdium anamnestických údajov, lekárskych správ, súdnych spisov, psychologických správ, pedagogické denníky,..)

Psychologické odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre:

-pozorovanie-štruktúrované / voľné,

-rozhovor-štruktúrovaný / neštruktúrovaný, individuálny / skupinový, rozhovor s vychovávateľom/ iným odborníkom, rozhovor s rodinným príslušníkom/blízkou osobou,

-analýza produktov činnosti,-kresba, -dotazníky-štandardizované diagnostické metódy, -štúdium spisovej dokumentácie, -prevencia sociálno-patologických javov a iné-individuálna psychologická práca (skríning psychického a emočného stavu

klienta, psychologické poradenstvo klientom, psychologické poradenstvo pre biologických rodičov a príbuzných,psychologická práca s profesionálnymi rodinami,príprava klienta do náhradného rodinného prostredia, príprava klienta na rôzne druhy premiestnenia, psychologická práca s mladým dospelým klientom)

-Skupinová psychologická práca (preventívne programy,sociálno-psychologické výcviky, rodinné a párové poradenstvo)

Sociálne odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre:

-rozhovor -pozorovanie -prípadové konferencie -genogram a ekomapa -štúdium spisovej dokumentácie a anamnestických údajov -hranie rolí a pod.

Pedagogické odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre:

-motivačné (motivačný rozhovor, pochvala, povzbudenie a kritika...)

-expozičné (rozhovor, pozorovanie, demonštrácia činnosti, hra, poradenstvo, prevencia sociálno-patologických javov...)

-fixačné (opakovanie, precvičovanie, zdokonaľovanie zručností, ...)

-diagnostické (štúdium spisovej dokumentácie, analýza produktov činností, konzultácie...)

Centrum zabezpečuje v spolupráci s inými odborníkmi predovšetkým psychoterapeutickú starostlivosť u detských klinických psychológov, špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku, rediagnostiku a logopedickú starostlivosť u odborníkov Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Kremnica, Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri Základnej škole pre sluchovo postihnuté deti Kremnica, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ţiar nad Hronom.

Plánovanie a vyhodnocovanie výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách

Výchovné aktivity pre celú samostatne usporiadanú skupinu plánujú a vyhodnocujú vychovávatelia danej samostatne usporiadanej skupiny v súčinnosti s pomocnými vychovávateľmi a deťmi umiestnenými na tejto skupine. Plánovanie a vyhodnocovanie prebieha na „bytových/domových poradách“ spravidla 1 krát za 6 mesiacov. Toto plánovanie vychádza predovšetkým z vekového zloţenia a individuálnych potrieb detí.

Motivačné výchovné prostriedky:

-návšteva stravovacieho zariadenia, výber obľúbeného jedla do jedálnička

-samostatné trávenie voľného času (prechádzka, návšteva mesta a pod.)

-predĺţená večierka, predĺţené pozeranie televízie, predĺţená moţnosť

vyuţívať počítač

-návšteva kultúrneho alebo spoločenského podujatia

-nákup oblečenia a kozmetiky

-výber programu na voľné, prázdninové dni, výber výletu pre skupinu

-a iné. Motivačné výchovné prostriedky sú vţdy volené individuálne, vzhľadom na aktuálne záujmy, túţby a priania dieťaťa.

Rozsah hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia ambulantnou a terénnou formou

Opatrenia, ktoré Centrum vykonáva ambulantnou a terénnou formou, sa vykonávajú v rozsahu hodinovej dotácii plného pracovného úväzku, t.j. 150 hodín mesačne, prednostne v popoludňajších hodinách a počas víkendov.

Stránkové dni a hodiny pre ambulantnú a terénnu prácu:

pondelok 8:00 – 16:00 (ambulantná práca)

utorok 10:00 18:00 (terénna práca)

streda 10:00 18:00 (terénna práca)

štvrtok 8:00 – 16:00 (ambulantná práca)

piatok 8:00 – 16:00 (ambulantná práca)

sobota – na základe odporúčania orgánu SPODaSK a následnej dohody s klientom a na základe rozhodnutia súdu

nedeľa – na základe odporúčania orgánu SPODaSK a následnej dohody s klientom a na základe rozhodnutia súdu

Prerozdelenie úväzkov zamestnancov vykonávajúcich terénne a ambulantné opatrenia v Centre: 1 zamestnanec vykonávajúci terénne a ambulantné opatrenia = 70 hod. priameho výkonu mesačne = 840 hod. priameho výkonu ročne

V prípade potrieb klienta sa čas vyhradený pre ambulantnú prácu prispôsobí poţiadavkám klienta a moţnostiam Centra.

Tvorba a vyhodnocovanie čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa

 1. podľa §47 ods.3 – pobytovou formou pre dieťa umiestnené na základy dohody vypracováva Centrum a orgán SPODaSK v spolupráci s rodičom a dieťaťom s prihliadnutím na individuálne charakteristiky dieťaťa: Plán vykonávania opatrení
 2. podľa § 49 ods. 6 – pobytovou formou na základe súdu vypracováva Centrum v spolupráci so SPODaSK a ak je to moţné vzhľadom na individuálne charakteristiky aj s dieťaťom Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa – IPROD v zmysle Vyhlášky č.103/2018 Z.z. §30 ods. 5, ktorý pozostáva z týchto čiastkových plánov:

-Plán psychologickej a špeciálno-pedagogickej práce s dieťaťom

vypracováva psychológ / špeciálny pedagóg na základe diagnostiky, prípadne na základe prípadovej konferencie, porady, správ a odporúčaní z predošlej odbornej diagnostiky a na základe vyhodnotenia predošlého plánu psychologickej alebo špeciálno-pedagogickej práce a pod. Plán psychologickej a špeciálno-pedagogickej práce s dieťaťom sa tvorí na obdobie 1 roka, pričom sa vyhodnocuje minimálne dvakrát ročne (spravidla k začiatku školského roka a k školskému polroku).

-Plán sociálnej práce s dieťaťom a rodinou vychádza z potrieb dieťaťa a vypracováva ho orgán SPODaSK na základe dohody s participujúcimi subjektmi (Centrum, obec/mesto, dieťa, rodina dieťaťa) spravidla na obdobie 6 aţ 12 mesiacov a vyhodnocuje ho SPODaSK po uplynutí stanoveného obdobia v súčinnosti s participujúcimi subjektmi.

- Plán výchovnej činnosti vypracováva patronátny vychovávateľ v súčinnosti
s konkrétnym dieťaťom na kaţdý kalendárny mesiac, v spolupráci
s ostatnými zamestnancami samostatne usporiadanej skupiny, prípadne
v spolupráci s členmi odborného tímu a pod. spravidla na základe
pedagogickej diagnostiky, konzultácií s kolegami a odborným tímom,
odborných vyšetrení a pod. Plány výchovnej činnosti vyhodnocuje
patronátny vychovávateľ v súčinnosti s konkrétnym dieťaťom jedenkrát
mesačne.
- Plán prípravy na osamostatnenie od 15. do 18. roku vypracováva
patronátny vychovávateľ a po 18. roku vypracováva sociálny pracovník,
vyhodnocuje sa raz mesačne.

3. Plán vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou

-Plán tvorí terénny sociálny pracovník v súčinnosti s ostatnými pracovníkmi

Centra, vyhodnocuje sa priebeţne podľa potreby, najneskôr však raz

mesačne.

Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Záujmová činnosť – Pri výbere záujmových krúţkov zohľadňuje Centrum predovšetkým názor dieťaťa. Dieťa si môţe slobodne vybrať záujmové aktivity, ktoré je Centrum schopné zabezpečiť. V Centre momentálne fungujú dva záujmové krúţky – tanečný krúţok a dramatický krúţok. Okrem toho sa deti umiestnené v detskom domove môţu zúčastňovať záujmových aktivít, ktoré ponúkajú školy. V meste sídli Základná umelecká škola J.L.Bellu, ktorá umoţňuje štúdium hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-dramatického a experimentálneho hudobno-dramatického odboru. V meste pôsobí Centrum voľného času Kremnica, ktoré kaţdoročne ponúka moţnosť navštevovať široké spektrum pravidelných záujmových útvarov – krúţkov z rôznych oblastí, od športu aţ po umenie. V Kremnici pôsobí detský folklórny súbor Dukátik, dychová hudba Minciar Kremnica.

Prejavovanie náboženského vyznania a viery – Akceptujeme slobodu náboţenského vierovyznania. Dieťa má právo sa slobodne rozhodnúť akú vieru bude vyznávať. V meste Kremnica pôsobí katolícka a evanjelická diakonia. Nachádza sa tu jeden evanjelický a tri katolícke kostoly s pravidelnými bohosluţbami. Na základných školách je moţná voľba výberového predmetu – etická výchova alebo náboţenstvo. V súvislosti s tým majú deti moţnosť absolvovať sviatosti, navštevovať sv. omše (v meste Kremnica sa konajú aj sv. omše pre sluchovo postihnutých a detské omše). Deti majú moţnosť navštevovať detské stretnutia organizované na katolíckej fare, prípadne sa zúčastňovať nácvikov detského speváckeho zboru a pod.

Športová činnosť – Centrum disponuje vonkajšími priestormi vybavenými preliezačkami, pieskoviskom, plochou určenou na loptové hry. V rámci Centra majú deti moţnosť naučiť sa základy jazdectva v spolupráci s OZ Otcove srdce v Socovciach. Deti sa tieţ kaţdoročne pripravujú a zúčastňujú pretekov turistickej zdatnosti a športových hier. V letných mesiacoch je realizovaná turistika po okolitej prírode na smer Skalka, Krahule. Najbliţšie kúpalisko sa nachádza v Ţiari nad Hronom. V zimných mesiacoch je moţné realizovať športové aktivity v lyţiarskych strediskách Skalka a Krahule. K dispozícií je tieţ mestská plaváreň v Ţiari nad Hronom a relaxačné Centrum Skalka. V Kremnici a okolitých dedinách pôsobia futbalové kluby.

Rekreačná činnosť – Okrem kultúrnych a športových činností deti navštevujú počas letných a zimných prázdnin detské letné tábory, podľa moţností sa zúčastňujú rekreačných pobytov na chatách v blízkom okolí a rekreačných pobytov pri mori.

Kultúrna činnosť – Centrum disponuje kniţnicou s detskou a mládeţníckou literatúrou. Centrum tieţ niekoľkokrát ročne organizuje kultúrne podujatia určené pre deti, akými sú napríklad Rómsky deň, Mikuláš, MDD, Maškarný ples, Veľkonočný poklad. V meste Kremnica sa nachádza mestská kniţnica s detským oddelením a tieţ kino, v ktorom sú príleţitostne organizované divadelné predstavenia alebo koncerty. Počas roka majú deti moţnosť zúčastniť sa viacerých kultúrnych podujatí organizovanými mestom Kremnica, medzi ktoré patria napríklad Kremnické gagy, Noc múzeí a galérií a podobne.

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v Centre

V rámci mesta Kremnica je Centrum schopné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v pediatrickej ambulancii, koţnej ambulancii, stomatologickej ambulancii, gynekologickej ambulancii a chirurgickej ambulancii.

Mimo mesta Kremnica zabezpečuje Centrum zdravotnú starostlivosť deťom najmä v Ţiari nad Hronom, a to v psychiatrickej ambulancii, oftalmologickej ambulancii, endokrinologickej ambulancii, ortopedickej ambulancii, kardiologickej ambulancii , alergologickej ambulancii, neurologickej ambulancii, nefrologickej ambulancii.

V meste Martin zabezpečuje Centrum zdravotnú starostlivosť v pedopsychiatrickej ambulancii.

V meste Banská Bystrica zabezpečuje Centrum zdravotnú starostlivosť v ORL ambulancii, foniatrickej ambulancii, urologickej ambulancii, hematologickej ambulancii, pľúcnej ambulancii.

Zabezpečenie školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len „mladý dospelý“) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa

Plnenie školskej dochádzky vieme zabezpečiť deťom len v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Priamo v mieste pôsobenia CPR vieme zabezpečiť deťom od 2. do 6. rokov veku ţivota predškolskú výchovu v jednej MŠ, v jednej špeciálnej MŠ a v jednej súkromnej MŠ. Plnenie povinnej školskej dochádzky vieme zabezpečiť deťom v dvoch ZŠ, a v dvoch špeciálnych ZŠ. ZŠ v Kremnici sa venujú aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prípravu na povolanie môţu deti absolvovať v praktickej škole, v odbornom učilišti a v dvoch súkromných gymnáziách. V prípade záujmu dieťaťa o učebný odbor, ktorý nie je moţné navštevovať v mieste pôsobenia Centra, vieme zabezpečiť prípravu na povolanie v okolitých mestách vtedy, ak to dieťaťu dovolí jeho aktuálny zdravotný a psychický stav (jeho osobitosti vývinu a správanie).

Práva dieťaťa a práva plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre, a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre

Centrum sa zaväzuje zachovávať základné práva dieťaťa na zdravý duchovný a telesný rast, bez akejkoľvek diskriminácie, či uţ podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboţenstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov. Centrum funguje na štyroch základných princípoch: nediskrimácia; najlepší záujem dieťaťa; právo na ţivot, preţitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.

Centrum rešpektuje právo kaţdého dieťaťa:

na ţivot a rozvoj,

na meno a štátnu príslušnosť,

 poznať podľa moţností vlastných rodičov

 na zachovanie identity

ţiť s rodičmi (pokiaľ sa nejedná o prípady, kedy by to bolo nezlučiteľné so záujmom dieťaťa)

udrţiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného z nich alebo od obidvoch,

rešpektovanie a branie ohľadu na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záleţitostiach, ktoré sa ho týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka,

sloboda prejavu a právo na vhodné informácie,

sloboda svedomia, myslenia a náboţenstva,

 sloboda zdruţovania, stretávania sa s ostatnými,

ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie ako aj pred útokmi na česť alebo povesť,

na zdravie a zdravotnú starostlivosť (právo na dosiahnutie najvyššej moţnej úrovne zdravotného stavu),

 na vzdelanie,

na to, aby sa disciplína na školách zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a rešpektovaním jeho práv,

na oddych a voľný čas, účasť v hrách,

 vyuţívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia,

 vedieť o svojich právach,

 pozitívne, humánne a urýchlené posudzovanie ţiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov

o vstup na územie štátu alebo jeho opustenie za účelom spojenia rodiny,

zabraňovanie únosom a zadrţiavaniu detí do zahraničia rodičom alebo treťou osobou a ich nevrátenie späť.

Dieťa udrţiava kontakt s rodičmi, príbuznými a blízkymi osobami spravidla osobnou, telefonickou alebo korešpondenčnou formou, alebo prostredníctvom internetu.

a)Osobné stretnutia, návštevy, pobyty Prebiehajú po predchádzajúcej dohode so sociálnym pracovníkom a sluţbukonajúcim vychovávateľom v priestoroch Centra, priestoroch príslušného obecného úradu alebo v domácom prostredí biologickej rodiny. V prípade krátkodobého stretnutia dieťaťa s rodinnými príslušníkmi alebo blízkou osobou mimo priestorov Centra, preberá rodič za dieťa zodpovednosť podpisom krátkodobej priepustky, ktorú rodičovi vydáva sociálny pracovník alebo sluţbu konajúci vychovávateľ. Pobyty v biologickom prostredí dieťaťa zabezpečuje sociálny pracovník a vychovávateľ príslušnej samostatne usporiadanej skupiny v súčinnosti s ÚPSVaR, prípadne obecným úradom.

b) Telefonáty Kaţdá samostatne usporiadaná skupina disponuje sluţobným mobilným telefónom. Deti majú moţnosť vyuţívať tento telefón na účely komunikácie s rodinou a blízkymi osobami po dohode so sluţbu konajúcim vychovávateľom v primeranom časovom rozsahu, ktorý stanovuje vychovávateľ. Rodičia, príbuzní a blízke osoby tieţ majú moţnosť kontaktovať dieťa na príslušnom telefónnom čísle sluţobného mobilného telefónu, majú tieţ moţnosť konzultovať prospievanie a správanie dieťaťa s vychovávateľom. V špecifických prípadoch môţe dieťa vyuţiť na telefonát s rodičom, príbuznými a blízkymi osobami sluţobný mobilný telefón sociálnych pracovníčok, vţdy však len po dohode so sociálnym pracovníkom.

c) Korešpondencia – Dieťa má moţnosť zasielať listy svojim rodičom, príbuzným a blízkym osobám v súčinnosti s vychovávateľmi. Poštovné je v tomto prípade hradené z rozpočtu samostatne usporiadanej skupiny. Prijaté zásielky preberá osoba poverená preberaním zásielok resp. osoba poverená vyberaním poštovej schránky. Ekonomický referent tieto zásielky triedi, pričom neotvára súkromné zásielky (t.j. zásielka, na ktorej je meno a priezvisko adresáta uvedené pred názvom Centra). Zásielky určené pre deti umiestnené v Centre doručí ekonomický referent sociálnym pracovníčkam, ktoré následne zabezpečia doručenie týchto zásielok ich adresátom.

d) Internetová komunikácia – Kaţdá samostatne usporiadaná skupina je vybavená dvomi počítačmi – jedným určeným pre potreby vychovávateľov samostatne usporiadanej skupiny a jedným, určeným pre deti umiestnené na samostatne usporiadanej skupine. Tento počítač s pripojením na internet slúţi deťom výlučne na vzdelávacie účely. V kaţdej samostatne usporiadanej skupine je zavedená sieť WIFI.

Kaţdé dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre, má moţnosť obrátiť sa aj bez vedomia zamestnancov Centra, na SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru cez schránku dôvery, umiestnenú vo voľne prístupných priestoroch v budove (rodinný dom na ul .J. Horvátha 96701 Kremnica). Deti sú upovedomené o linkách dôvery – všetky telefónne čísla liniek dôvery a záchranných zloţiek sú umiestnené na viditeľnom mieste, tak, aby dieťa malo v akomkoľvek čase k nim prístup.

Povinnosti dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v Centre, vrátane podmienok návštev v Centre tak, aby návštevy nenarúšali program Centra

Kaţdému dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia v Centre vyplývajú povinnosti z vnútorného poriadku Centra, pravidiel stanovených na samostatne usporiadanej skupine a zákonov SR.

Povinnosti dieťaťa -dodrţiavať zásady slušného správania sa

- plniť školskú dochádzku a pripravovať sa na vyučovanie
- dodrţiavanie osobnej hygieny
- podieľať sa na chode samostatne usporiadanej skupiny (poriadok a čistota
osobných vecí, upratovanie, pranie, varenie atď.)
- zaobchádzať s majetkom Centra, ale aj iným majetkom, ktorý dieťaťu
nepatrí, šetrne a bez ujmy

-dodrţiavať zákony SR, predpisy a pokyny zamestnancov Centra

-pri podozrení z uţitia návykových alebo omamných látok, podrobiť sa vyšetreniu (testovaniu) na prítomnosť týchto látok

Povinnosti rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v

Centre -dodrţiavať zákony SR, predpisy a pokyny zamestnancov Centra

- zaobchádzať s majetkom Centra šetrne a bez ujmy
- dodrţiavať zásady slušného správania sa
- dodrţiavať osobnú hygienu
- nahlásiť záujem o pobyt dieťaťa v domácom prostredí sociálnym
pracovníkom Centra minimálne tri dni pred plánovaným odchodom dieťaťa
do domácnosti
- prichádzať do Centra v nezmenenom stave vedomia, t.j. bez vplyvu
návykových a psychotropných látok, alkoholu a pod.
- zdrţiavať sa v priestoroch Centra len s vedomím zamestnancov Centra

Výchovné prostriedky, ktoré je možné uložiť za nedodržanie povinností

Výchovné prostriedky, ktoré je moţné uloţiť za nedodrţanie povinností:

- ústne alebo písomné upozornenie vychovávateľom, koordinátorom,
riaditeľom Centra, zaznamenanie priestupku do denného hlásenia alebo
výchovného plánu
- rozhovor s dieťaťom a usmernenie, prípadne upozornenie zo strany
odborného tímu
- odopretie niektorej z odmien, ktoré sú individuálne stanovené pre kaţdé
dieťa, (napr. zákaz TV; konkrétne motivačné výchovné prostriedky
uvádzame v odseku Plánovanie a vyhodnocovanie výchovnej činnosti
samostatne usporiadanej skupine)
- zadrţanie vreckového na 1 mesiac
- verejné alebo súkromné ospravedlnenie sa, prejavenie ľútosti
- aktivita navyše v prospech samostatne usporiadanej skupiny alebo detí v
Centre.

O uloţení výchovného prostriedku, jeho charaktere a rozsahu, dĺţke trvania a podmienok prehodnotenia/zrušenia prostriedku pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu pre ktorú sa

v Centre vykonávajú opatrenia, rozhoduje spravidla sluţbukonajúci vychovávateľ v súčinnosti s patronátnym vychovávateľom, koordinátorom samostatne usporiadanej skupiny a odborným tímom Centra. Dieťa alebo plnoletá fyzická osoba je o procese uloţenia výchovného prostriedku priebeţne informované, má právo vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s uloţením výchovného prostriedku.

Poskytovanie vreckového

Vreckové pre dieťa preberá od pracovníka ekonomického úseku poverený vychovávateľ, ktorý toto prevzatie potvrdí svojim podpisom. Na samostatne usporiadanej skupine následne vreckové preberá dieťa, ktoré toto prevzatie potvrdí svojím podpisom.

O spôsobe vyuţitia vreckového rozhoduje dieťa, ktorému vychovávatelia poskytujú potrebnú pomoc pri hospodárení s financiami vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť.

Vreckové je moţné poskytnúť dieťaťu naraz alebo vo viacerých splátkach, pričom vychovávateľ musí v tomto prípade dieťa oboznámiť o dôvodoch splátkového vyplácania vreckového. Kaţdé dieťa má právo s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť svoj názor.

Dieťa má moţnosť uloţiť časť alebo celé svoje vreckové do úschovy vychovávateľovi za cieľom sporenia na určitý čas. Kaţdé dieťa musí podpísať dohodu o úschove vreckového, pokiaľ má o to záujem, v ktorej sú špecifikované podmienky tohto sporenia. Z výchovných dôvodov môţe vychovávateľ dieťaťu poskytnúť aj vreckové niţšie ako je ustanovená suma, s tým, ţe rozdiel vo vreckovom sa poskytne dieťaťu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa poskytovalo zníţené vreckové, alebo sa suma odpovedajúca tomuto rozdielu uloţí na účet dieťaťa.

Plnoletá fyzická osoba, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v Centre /mladý dospelý/, preberá vreckové od zamestnanca Centra, ktorý je tým poverený. Mladý dospelý prevzatie potvrdzuje podpisom. S vreckovým ďalej disponuje podľa svojho uváţenia.

Postup v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v Centre

Rizikovou situáciou sa rozumie akákoľvek neočakávaná situácia, na ktorej zvládnutie nepostačujú beţné postupy, vyţaduje si krízový plán, ohrozuje chod detského domova alebo psychický a fyzický stav dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v Centre. O krízových situáciách sa vyhotovuje záznam a sú hlásené vedeniu Centra. Medzi rizikové situácie radíme napríklad:

Agresívne správanie sa dieťaťa/plnoletej fyzickej osoby pre ktorú sa vykonávajú

opatrenia v Centre –v prípade verbálnej alebo brachiálnej agresivity spojenej s atakmi, ktorú nedokáţe sluţbukonajúci vychovávateľ svojimi kapacitami zvládnuť, telefonicky kontaktuje sluţbukonajúci vychovávateľ záchranné zloţky, pričom do času ich príchodu na miesto ochraňuje zdravie a ţivot ostatných klientov detského domova i samého seba.

Nehody a úrazy detí -sluţbukonajúci vychovávateľ poskytne prvú pomoc a informuje koordinátora, ktorý zabezpečuje náhradnú sluţbu pri deťoch v prípade návštevy lekára. Sluţbukonajúci vychovávateľ vyhotoví záznam o úraze. Ak sa jedná o veľmi závaţný úraz volá Rýchlu záchrannú sluţbu -155/112.

Nedovolené opustenie Centra dieťaťom-pokiaľ sa dieťa nevráti do budovy Centra v stanovenom čase a vychovávateľ nemá informácie o tom, ţe by dieťa malo v pláne útek z Centra, čaká podľa uváţenia, či sa len neomeškal. V prípade, ţe sa dieťa nevráti, sluţbukonajúci vychovávateľ najneskôr pred odovzdaním sluţby inému vychovávateľovi kontaktuje políciu, priameho nadriadeného a následne aj vedenie Centra, informuje o aktuálnej situácii. Ak nastane situácia, kedy sa dieťa útekom vyhráţa alebo si je vychovávateľ na základe iných informácií vedomý, ţe má klient útek v pláne, kontaktuje políciu okamţite po svojvoľnom opustení alebo nevrátení sa dieťaťa do skupiny v stanovenom čase.

Podozrenie z trestného činu – sluţbukonajúci vychovávateľ má povinnosť nahlásiť podozrenie zo spáchania trestného činu príslušnému policajnému orgánu, následne upovedomiť o tomto fakte VÚSOD prípadne riaditeľa Centra.

Neoprávnené vniknutie osôb do priestoru Centra – pokiaľ je správanie návštevy v rozpore s pravidlami, sluţbukonajúci vychovávateľ poţiada návštevu, aby priestory opustili. Ak osoby na výzvu nereagujú, vychovávateľ kontaktuje políciu.

Podozrenie z užitia omamných a návykových látok, alkoholu a pod. dieťaťom alebo plnoletou fyzickou osobou pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v Centre (mladí dospelí) -

sluţbukonajúci vychovávateľ zistí od dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby informácie, kde sa zdrţiaval a s kým, pokiaľ sú prejavy poţitia alkoholu a iných omamných látok výrazné, odvedie dieťa/plnoletú fyzickú osobu na oddelenie Policajného zboru, kde je dieťa/plnoletá fyzická osoba povinné podrobiť sa dychovej skúške a vyšetreniu testovacím prístrojom. Pri podozrení na poţitie omamných látok pouţijeme test, ktorý je na skupine, skutok oznámime VUSOD, sociálnemu pracovníkovi a OT. V prípade potreby navštívime lekára, kde sa maloletý/plnoletá fyzická osoba podrobí odberu krvi (moču...).

Havarijné situácie – sluţbukonajúci vychovávateľ dbá na zdravie a bezpečie seba i detí umiestnených na samostatne usporiadanej skupine, havarijnú situáciu (voda, elektrika, plyn) bezodkladne nahlási koordinátorovi a pracovníkovi ekonomického úseku, ktorý poverí údrţbára odstránením tejto poruchy.Program Centra pre deti a rodiny Kremnica pre ambulantnú a terénnu prácu na
rok 2020(Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III)

Centrum pre deti a rodiny Kremnica sa bude v rámci novej právnej úpravy národného projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III zameriavať na ambulantné (§ 45 ods. 4
písm. b) a terénne opatrenia (§ 45 ods. 4 písm. c).
C) Ambulantné (§ 45 ods. 4 písm. b) a terénne opatrenia (§ 45 ods. 4 písm. c).
- opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/ rozchodových situáciách - § 11 ods. 2.
- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3.
- odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - § 11 ods. 3 písm.
b) bod 4.
- poradenstvo – psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových
situáciách - § 11 ods. 3 písm. d)
- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3 písm.
b) bod 2.
- odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny - § 11 ods. 3 písm. b) bod 5.
- uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa
na výchovnom alebo sociálnom programe - § 12 ods. 1 písm. d)
- uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu
poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu - § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine.
- § 73 ods. 6 písm. e) - poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení
náhradnej starostlivosti.
Odborné metódy práce v oblasti pri vykonávaní ambulantných a terénnych
opatrení:
- Sociálna diagnostika
- Pozorovanie
- Poradenský rozhovor
- Sieťovanie
- Počúvanie
- Sociálna anamnéza
- Nácvik komunikačných zručností
- Ventilácia
- Aktívne počúvanie
- Motivačný rozhovor
- Nácvik rodičovských zručností
- Povzbudenie
- Sociálna prevencia
- Distribúcia
- Sociálne poradenstvo
- Modelovanie
- Hranie rolí
- Projektívne metódy
- Interpretácia
- Klarifikácia
- Konfrontácia
- Persuázia
- Nácvik sociálnych zručností
- Tréning
- Prípadová konferencia
- Posilňovanie
- Sprevádzanie
Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v Centre pre ambulantnú a terénnu
prácu:
- závažné psychiatrické diagnózy rodiča/rodičov alebo dieťaťa vyžadujúce v danom čase
intenzívnu zdravotnú starostlivosť alebo dlhodobú ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení
- správanie rodiča/rodičov alebo dieťaťa priamo ohrozujúce život alebo zdravie zamestnancov
centra
- prebiehajúce alebo plánované súdnoznalecké posudzovanie
- dlhodobý (niekoľkoročný) konflikt rodičov ohľadom úpravy výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu, pričom počas tohto obdobia klienti opakovane
absolvovali program sociálneho poradenstva v Centre pre deti a rodiny
- pri dôvodnom podozrení, alebo preukázanom zneužívaní, či týraní maloletého dieťaťa alebo
partnera / expartnera
- dieťa alebo plnolezá fyzická osoba so závislosťou
Rozsah hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé
opatrenia ambulantnou a terénnou formou
Opatrenia, ktoré Centrum pre deti a rodiny Kremnica vykonáva ambulantnou a terénnou formou,
sa vykonávajú v rozsahu hodinovej dotácie plného pracovného úväzku, t.j. 150 hodín mesačne.
Ambulantná práca sa vykonáva 24 hodín týždenne. Terénna práca sa vykonáva 16 hodín
týždenne.
Prerozdelenie úväzkov zamestnancov vykonávajúcich terénne a ambulantné opatrenia v Centre: 1
zamestnanec vykonávajúci terénne a ambulantné opatrenia =70 hod. priameho výkonu mesačne
= 840 hod. priameho výkonu ročne.
V prípade potrieb klienta sa čas vyhradený na terénnu a ambulantnú prácu prispôsobí
požiadavkám klienta a možnostiam Centra.
Stránkové dni a hodiny pre ambulantnú a terénnu prácu:
Pondelok: 07:00 – 15:00 (ambulantná a terénna práca)
Utorok: 07:00 – 15:00 (ambulantná a terénna práca)
Streda: 07:00 – 15:00 (ambulantná práca v Žiari nad Hronom)
Štvrtok: 07:00 – 15:00 (ambulantná a terénna práca)
Centrum pre deti a rodiny Kremnica,
Jula Horvátha 924/78, 967 01 Kremnica
___________________________________________________________________________
Telefón: 045/ 6742 806 mobil: +421918 907 778 mail: mauricius@stonline.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IP telefon: 0045 243 3013 IČO: 37997734
Číslo účtu: 7000420592/8180 www.dedmauricius.eu DIČ: 2022029658
Piatok: 07:00 – 15:00 (ambulantná a terénna práca)
V prípade potrieb klienta sa čas vyhradený pre ambulantnú a terénnu prácu prispôsobí požiadavkám
klienta a možnostiam centra.