Správa o činnosti výchovných skupín Detského domova „Maurícius“ za rok 2008

Detský domov bol aj v roku 2008 umiestnený v dvoch budovách, v prenajatých priestoroch bývalej nemocnice s poliklinikou na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici a vo vypožičanej časti internátu Základnej školy pre sluchovo postihnutých na ulici Sama Chalupku 286/21, taktiež v Kremnici, kde boli umiestnené dve samostatné špecializované skupiny. Na Dolnej ulici boli a sú umiestnené 3 samostatné výchovné skupiny a 3 špecializované samostatné skupiny.

V uplynulom roku 2008 bolo v detskom domove ku koncu roka evidovaných 65 detí, 2 deti sú umiestnené v profesionálnej rodine. V detskom domove je 29 dievčat, 36 chlapcov. Z toho 33 detí je ZŤP a ďalších 21 detí má iné postihnutie. V zariadení je 54 detí vo veku od 0 do 15 rokov, od 15 do 18 rokov 6 detí a nad 18 rokov 5 chovancov.

V priebehu minulého roka z nášho zariadenia odišlo 24 detí a prijatých bolo 22 detí. Ukončenie poskytovania starostlivosti bolo u väčšiny z dôvodov vrátenia sa detí po dovŕšení plnoletosti k svojim biologickým rodinám, u dvoch detí bola sprostredkovaná pestúnska starostlivosť, jedno dieťa bolo zverené do NOS a 6 detí bolo premiestnených do iného zariadenia.

12 detí navštevuje predškolské zariadenie, 47 detí navštevuje základnú školu, 6 detí navštevuje stredné školy. V detskom domove je zaradených 30 detí so sluchovým postihom a 35 detí počujúcich prevažne s mentálnym postihom.

Výchovná práca sa riadi celoročným plánom, ktorý je viac konkretizovaný v mesačných plánoch. Pracovníci DeD umožňujú deťom návštevy u biologických rodičov, no nie všetky deti sú spokojné s daným domácim prostredím a preto sa stáva, že ani nejavia záujem navštíviť svoju najbližšiu rodinu Vedúci výchovy spolu so sociálnym pracovníkom, prípadne vychovávateľom navštevujú biologické rodiny. Navštívili sme rodiny, ktoré žiadali o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti.

Výchovný pracovníci sú v stálom kontakte so sociálnymi pracovníčkami, špeciálnym pedagógom a psychológom. Je možné povedať, že táto spolupráca je na veľmi dobrej úrovni v našom zariadení. Výchovná práca v detskom domove sa riadi celoročným plánom, ktorý je viac konkretizovaný v mesačných plánoch. Vedúci výchovy sa pravidelne stretáva s výchovnými pracovníkmi, či už priamo v skupinách alebo na skupinových sedeniach, kde sa snažia danú problematiku riešiť podľa možnosti v tej ktorej skupine.

Aj v roku 2008 sme sa zúčastnili na rôznych súťaží, kultúrnych a športových podujatiach. Deti reprezentovali naše zariadenie aj v zahraničí. Medzi najväčšie podujatia patrili Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní na Skalke, odkiaľ postúpil náš chovanec Štefan Stupár na Svetové zimné hry do Ameriky v štáte Idaho. Podrobné výsledky športových aktivít detského domova sú rozpracované v správach jednotlivých skupín. V našom zariadení boli rozbehnuté tri kolá atletickej ligy o pohár riaditeľa detského domova, za ktoré treba poďakovať organizátorom a všetkým ktorí priložili ruku k spontánnej akcii. Vyhodnotenie bolo ukončené diskotékou.

Pekná akcia bolo zorganizovaná aj na Deň detí – pod názvom „Zálesácky deň“, kde si každá skupina samostatne pripravila spoločný obed v prírode, ktorý bol vyhodnotený. Za pomoc taktiež treba poďakovať všetkým zúčastneným na príprave týchto akcií. Tiež nesmieme zabudnúť poďakovať pánovi vychovávateľovi J. Sáčkovi a všetkým zainteresovaným pracovníkom za organizáciu stolnotenisových turnajov. Za športovcov treba poďakovať pani Bielikovej a Združeniu na pomoc mentálne postihnutým športovcom.

V rámci našich možností na dobrej úrovni pracuje aj knižnica detského domova, ktorú vedie p. Mihálová.

Spolu s vychovávateľmi sa deti pravidelne zúčastňujú aj kultúrnych predstavení vo Vrútkach a v Prievidzi, kde obsadili 2. miesto. V kultúrnej oblasti pracujú s deťmi aktívne pani Flachbartová a pani Perinová, ktorým podľa potreby pomáhajú aj ostatné p. vychovávateľky domova. Deti získali ako odmenu za reprezentáciu DeD a zodpovedné správanie účasť na koncerte „Úsmev ako dar“ v Bratislave.

Počas školského roka sa deti zúčastňovali ozdravovacieho pobytu na detskej ozdravovni „Slniečko“ na Kremnických Baniach. Vyskytli sa tu nemilé starosti so správaním detí, s ktorými si nevedeli pracovníci Slniečka poradiť a museli sa predčasne vrátiť do nášho zariadenia. Aj tento problém sme riešili v spolupráci so všetkými zamestnancami a taktiež aj s MUDr. Kvoriakovou. Počas letných prázdnin sme sa zúčastnili letných pobytov v Liptovskej Porúbke, v Kunove, v Klenovci, v Kysaku a taktiež v Indiánskom tábore na Kremnických Baniach.

Vianočné sviatky aj v roku 2008 spríjemnili deťom vianočné stromčeky, ktoré dostali do daru od Slovenských lesov. Svojou návštevou nás počas vianočných sviatkov poctili pracovníci Červeného kríža. Už tradičnou sa stáva návšteva moderátora Pavla Bruchalu, ktorý deťom vždy prinesie darčeky. Deti sa vždy veľmi tešia z návštevy pracovníkov Asociácie rodičov nepočujúcich detí. Členovia asociácie, ako aj priatelia a známi priniesli deťom opäť hodnotné darčeky, za čo sa im deti s pani vychovávateľkami odmenili pekným kultúrnym programom a malými darčekmi, ktoré deti s radosťou sami vyrobili. Asociácia okrem vianočných darčekov počas roka deťom darovala bicykle a kolieskové korčule s príslušenstvom, ktoré deti využívajú počas sezóny.

Pracovníci zariadenia sú pravidelne v kontakte s príslušnými školami a pedagogickými pracovníkmi, podľa potreby sa zúčastňujú školských porád v jednotlivých zariadeniach. No treba spomenúť, že aj v tejto oblasti sú značné rezervy čo do komunikácie počas celého roka. Komunikácia zo strany škôl nastane, až keď daný problém nadobudne veľké rozmery a potom sa už rieši ťažšie.

Problémy, vyskytujúce sa vo výchovnej činnosti, týkajúce sa správania detí, ale aj dopúšťanie sa trestnej činnosti, žiaľ, musíme riešiť aj s pomocou polície.

V roku 2009 pribudli k nám noví zamestnanci na zastupovanie materskej dovolenky.

Koniec roka 2008 sa niesol aj v znamení príprav sťahovania dvoch špecializovaných samostatných skupín do rodinného domu na ulici S. Chalupku.

Mgr. Peter Lysek – vedúci výchovyHlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2009.